محصولات دیگر

الک

پارس استیل پاسارگاد البرز ، الک

نام محصول : الک

نوع جنس: استیل (316-304) و آلومینیوم

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: جداسازی ناخالصی از مواد پودری

متقاضی: شرکت شیوا

فیلتر صافی مواد

پارس استیل پاسارگاد البرز ، فیلتر صافی مواد

نام محصول : فیلتر صافی مواد

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب یا درخواست)

موارد استفاده: جداسازی ناخالصی از مواد

متقاضی: شرکت شیبا

مولد برد

پارس استیل پاسارگاد البرز ، مولد بورد

نام محصول : مولد بورد

نوع جنس: استیل (316-304)آلومینیوم

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: جابجایی و شکمودن شکلات

متقاضی: شرکت شیبا

مولد برد : محصولی که در شرکت های شکلات سازی استفاده می شود که فرم آن از جنس آلومینیوم و روکش آن از جنس توری استیل می باشد که محصولات برای خشک شدن یا قالب گیری روی آن قرار می گیرد.

فیلتر صافی مواد

پارس استیل پاسارگاد البرز ، فیلتر صافی مواد

نام محصول : فیلتر صافی مواد

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب یا درخواست)

موارد استفاده: جداسازی ناخالصی از مواد

متقاضی: شرکت شیوا

فیلتر صافی : بیشترین کاربرد این محصول در شرکت های مواد غذایی برای دستگاه های مختلف از قبیل کمیل ، فریویت استفاده می می شود.

همزن

پارس استیل پاسارگاد البرز ، همزن

نام محصول : همزن

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: ترکیب مواد بصورت دستی

متقاضی: شرکت شیبا

صافی مواد مایع و پودری

پارس استیل پاسارگاد البرز ، صافی مواد مایع و پودری

نام محصول : صافی مواد مایع و پودری

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب یا درخواست)

موارد استفاده: جداسازی ناخالصی از مواد

متقاضی: شرکت شیبا

صافی گلوکز

پارس استیل پاسارگاد البرز ، صافی گلوکز

نام محصول : صافی گلوکز

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب یا درخواست)

موارد استفاده: جداسازی ناخالصی از مواد

متقاضی: شرکت شیبا

باکس کاور کفش

پارس استیل پاسارگاد البرز ، باکس کاور کفش

نام محصول : باکس کاور کفش

نوع جنس: استیل (316-304)

موارد استفاده: نگهداری کاور کفش

متقاضی: داروسازی اکتوورکو

کانال هوا (متحرک)

پارس استیل پاسارگاد البرز ، کانال هوا (متحرک)

نام محصول : کانال هوا (متحرک)

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: خروجی هوای آلوده

متقاضی: شرکت کیان باداس

قیف بوخنر

پارس استیل پاسارگاد البرز ، قیف بوخنر

نام محصول : قیف بوخنر

نوع جنس: استیل (316-304)

متقاضی: داروسازی آترا

هاپرورودی مخزن (غبارگیر)

پارس استیل پاسارگاد البرز ، هاپرورودی مخزن (غبارگیر)

نام محصول : هاپرورودی مخزن (غبارگیر)

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: جلوگیری از پخش شدن مواد در هوا

متقاضی: داروسازی عرفان دارو

شوتینگ

پارس استیل پاسارگاد البرز ، شوتینگ

نام محصول : شوتینگ

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: حرکت محصول بصورت تفکیک شده

متقاضی: شرکت کیا باداس

سینک دولگنه کاوردار

پارس استیل پاسارگاد البرز ، سینک دولگنه کاوردار

نام محصول : سینک دولگنه کاوردار

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با حجم درخواستی)

موارد استفاده: شستشوی لوازم

متقاضی: داروسازی اکسیر

جعبه پودر ژله

پارس استیل پاسارگاد البرز ، جعبه پودر ژله

نام محصول : جعبه پودر ژله

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: نگهداری انواع مواد پودری

متقاضی: شرکت شیبا

چهارپایه

پارس استیل پاسارگاد البرز ، چهارپایه

نام محصول : چهارپایه

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: آزمایشگاه مواد

متقاضی: داروسازی عرفان دارو

چهارپایه سه یا چهارپله : این محصول برای بالا رفتن اوپراتور در جلوی دستگاه ها می باشد که نسبت به درخواست مشتری ساخته می شود.

جا کفشی

جاکفشی

نام محصول : جا کفشی

نوع جنس: استیل (316-304)

متقاضی: داروسازی اکتوورکو

جا رختی ایستاده

جا رختی ایستاده

نام محصول : جا رختی ایستاده

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: آویز انواع روپوش های پزشکی

متقاضی: داروسازی عرفان دارو

جای جارو و طی

جای جارو و طی

نام محصول : جای جارو و طی

نوع جنس: استیل (316-304)

متقاضی: داروسازی اکتوورکو

پلکان استیل

پلکان استیل

نام محصول : پلکان استیل

نوع جنس: استیل (316-304)

متقاضی: داروسازی اکتوورکو

بنچ (جا کفشی)

نام محصول : بنچ (جا کفشی)

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: میکروب زدایی

متقاضی: داروسازی عرفان دارو

بنچ (جا کفشی)،پارس استیل پاسارگاد البرز

بنچ طبقه دار (جا کفشی)

بنچ طبقه دار (جا کفشی)

نام محصول : بنچ طبقه دار (جا کفشی)

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: میکروب زدایی

متقاضی: داروسازی عرفان دارو

اسپاچول

اسپاچول

نام محصول : اسپاچول

نوع جنس: استیل (316-304)

موارد استفاده: جابجایی ویال

متقاضی: داروسازی اکتوورکو

اسپاچول ها : این محصول برای هم زدن مواد داخل بشکه ها یا سطل های کوچک و بزرگ استفاده می شود.