سرتاس

پارس استیل پاسارگاد البرز ، سرتاس

نام محصول: سرتاس در وزن های مختلف

نوع جنس: استیل (316-304)

موارد استفاده: انتقال مواد پودری

متقاضی: داروسازی اکتوورکو

سرتاس : وسیله ای است باری جابجایی انواع جامدات به صورت مقطعی با انواع وزن ها تا وزن 12 کیلوگرم.