انواع سطل

نام محصول: انواع سطل

نوع جنس: استیل (316-304)

متقاضی: داروسازی اکتوورکو

 

سطل 60 لیتری

پارس استیل پاسارگاد البرز ، سطل 60 لیتری

نام محصول : سطل 60 لیتری

نوع جنس: استیل (316-304)

متقاضی: داروسازی اکتوورکو

سطل 12 لیتری

پارس استیل پاسارگاد البرز ، سطل 12 لیتری

نام محصول : سطل 12 لیتری

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با حجم درخواستی)

موارد استفاده: شستشوی قطعات و لوازم

متقاضی: داروسازی عرفان دارو

سطل 12 لیتری

پارس استیل پاسارگاد البرز ، سطل 12 لیتری

نام محصول : سطل 12 لیتری

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با حجم درخواستی)

موارد استفاده: حمل و جابجایی مواد

متقاضی: شرکت شیوا

سطل 6 لیتری

پارس استیل پاسارگاد البرز ، سطل 6 لیتری

نام محصول : سطل 6 لیتری

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با حجم درخواستی)

موارد استفاده: شستشوی قطعات و لوازم

متقاضی: داروسازی عرفان دارو

سطل زباله

پارس استیل پاسارگاد البرز ,سطل ذباله

نام محصول :سطل زباله pampack

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

متقاضی: داروسازی اکتوورکو

باکس های زباله چرخ دار : جهت حمل ضایعات شرکت های دارویی و غذایی با ابعاد مختلف و نسبت به درخواست مشتری ساخته می شود.