پمپ پرکنی دستگاه فیلینگ

پارس استیل پاسارگاد البرز ,پمپ پرکنی فیلینگ

نام محصول: پمپ پرکنی دستگاه فیلینگ

نوع جنس: استیل (316-304)

موارد استفاده: جابجایی محلول

متقاضی: داروزسازی اکتوورکو