استاپر

پارس استیل پاسارگاد البرز ,استاپر

نام محصول: لوله انتقال دهنده استاپر

نوع جنس: استیل (316-304)

متقاضی: داروزسازی اکتوورکو