انواع کمد

نام محصول: انواع کمد

نوع جنس: استیل (316-304)

متقاضی: داروسازی اکتوورکو

کمد طبقه دار

 پارس استیل پاسارگاد البرز ، کمد طبقه دار

نام محصول : کمد طبقه دار

نوع جنس: استیل (316-304)

متقاضی: داروسازی اکتوورکو

 

 

 

 

 

کمد کشودار

پارس استیل پاسارگاد البرز ، کمد کشودار

نام محصول: کمد کشودار

نوع جنس: استیل (316-304)

موارد استفاده: جای ابزار و لوازم

متقاضی: داروسازی اکتوورکو

کمد فایل

پارس استیل پاسارگاد البرز ، کمد فایل

نام محصول: کمد فایل

نوع جنس: استیل (316-304)

متقاضی: داروسازی اکتوورکو

کمد تک درب

پارس استیل پاسارگاد البرز ,کمد تک درب

نام محصول: کمد تک درب

نوع جنس: استیل (316-304)

متقاضی: داروسازی اکتوورکو