بالابر هیدرولیک

پارس استیل پاسارگاد البرز ,بالابر هیدرولیک

نام محصول: بالابر 250 کیلیویی تا ارتفاع 150 سانتیمتر

نوع جنس: استیل (316-304)

متقاضی: داروزسازی اکتوورکو