درب خورشیدی فیلترباکس (دیوفیوزر)

پارس استیل پاسارگاد البرز ، درب خورشیدی فیلترباکس (دیوفیوزر)

نام محصول: درب خورشیدی فیلترباکس (دیوفیوزر)

نوع جنس: ورق آهن 1/25 با رنگ الکترواستاتیک

سایز: متغیر (متناسب با ورودی فیلترباکس)

موارد استفاده: دریچه تهویه هوا اتاق تمیز

متقاضی: داروسازی اکسیر

فیلترباکس

پارس استیل پاسارگاد البرز ,فیلترباکس

نام محصول: فیلترباکس

نوع جنس: استیل (316-304)

سایز: متغیر (متناسب با درخواست)

موارد استفاده: میکروب زدایی و استریل کردن

متقاضی: داروسازی اکسیر